recommended
muChivanhu (or chiShona) morningstar inonzi hweva or vhenekatsvimborume. Hweva inopenya zvakajeka zvekuti ndiyo nyeredzi yekutanga inoonekwa mudenga zuva ranyura, uyezve nyeredzi yekupedzisira inonyangarika zuva risati rabuda.

Ndokusaka hweva ichinzi nyeredzi yemanheru "evening star" paChivheti uye nyeredzi yemangwanani "morningstar" muChirungu. Hweva iyoyi (or chindeya i.e., "planet") inogona kudanwa nevamwe vanhu vachiti "Venus" panzvimbo pekuti morningstar. But still-still hazvina hazvo musiyano.

Bla Jedza

apprentice
muChivanhu (or chiShona) morningstar inonzi hweva or vhenekatsvimborume. Hweva inopenya zvakajeka zvekuti ndiyo nyeredzi yekutanga inoonekwa mudenga zuva ranyura, uyezve nyeredzi yekupedzisira inonyangarika zuva risati rabuda.

Ndokusaka hweva ichinzi nyeredzi yemanheru "evening star" paChivheti uye nyeredzi yemangwanani "morningstar" muChirungu. Hweva iyoyi (or chindeya i.e., "planet") inogona kudanwa nevamwe vanhu vachiti "Venus" panzvimbo pekuti morningstar. But still-still hazvina hazvo musiyano.
 
recommended
Top