zvita means "December" in chiShona.


Example sentences for zvita

Ndakazvarwa mumwedzi waZvita (or Ndakabarwa muna Zvita).

I was born in the month of December (or I was born in December).

Zvikoro zvinovharwa muna Zvita kuitira kuti tizorore uye tifare.

Schools close in December so that we can relax and have fun.

Musi wa31 Zvita ndiro zuva rekupedzisira regore.

31 December is the last day of the year.
Author
Nolwazi Kwayedza
Views
78
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Nolwazi Kwayedza

Top